QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

登录 | 注册 | 找回密码
韩国网线安装 韩中物流快递 韩国美食,韩国吃货 韩国美尔韩医院 韩国整形优惠活动
韩国旅游优惠券韩国优惠券 86免费国际电话 熊猫领事认证 韩国体检,珍爱健康体检中心 韩国美食推荐

奋斗在韩国 韩国留学生华人论坛 奋韩网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

查看: 56|回复: 0

[首尔] #免洗纯棉卫生巾#跟月经异味说拜拜~LOHAS认证#BODY&COTTOND的清爽感

[复制链接]

6

主题

27

帖子

0

注册会员

Rank: 1

发表于 2018/2/13 12:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册奋韩,浏览更多更全的内容,享用更多的会员功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天再详细介绍一下,获得LOHAS认证的 100%纯棉的安全的卫生巾7 k! Q; p- Y& V6 X
2 E4 K8 c2 b) R' c& C

! Y5 @6 Q! k" N - e) r) d* c: Q0 N
3 q/ V, X/ ?* A

; V4 w' i0 x  }- \那就是
7 P( T; ~! G$ Z, S' j, A6 {6 A0 G* F# Z6 `5 r

  Z  i5 R$ s- g6 ~! |+ k$ @, O* ~' g! k! c9 J* W( I

9 M7 F2 ^3 F0 V. M0 Z% F) `- _
; x$ i0 _7 c3 v7 t. ?/ `  R, G5 R; t' q' U! Q" {3 s1 V) l

6 R: x- s' \' Q3 f* a8 [* }7 q7 f2 j+ Z! G. X
/ s" p! E) y2 b" H) A! C

) {4 l  M& G: J7 O) Q6 Z; u  t+ Z' V! U& l; l& W4 I  U

( ~9 ~6 r* ^- Y* C' K/ j
; |! z: z5 t8 }& x7 I
, y) |7 w: d7 e' z4 S2 b
BODY&COTTON  
% ]5 V) N! }6 i% t5 G

3 m* e4 {! H) @% V( ~& @. I6 h/ _* ~5 C# s1 g& p: V' s

4 U5 o4 z. ~6 f5 x' _
/ A- \$ m# S) ~4 T
  C( w5 Q) R* ], a
; h0 I' F. u0 l# ]* q# F4 f5 E这个BODY&COTTON品牌是一个专门研究女性健康的品牌哦: i  C! Q# W. O; H; Z

* K7 h; \3 s, A
- z# r1 i- I. e/ L  ^说实话,最近好多人都担心自己用的卫生巾是不是真的安全, % A  k7 r, q. |% o# ]
经常感到不安 ㅠ4 H) w- ^; ~0 Q3 z; \$ T7 d
我也曾经使用过有问题的卫生巾,所以更加担心不已
; q. y" \0 k0 l% N5 F# C; j  c. ~1 \, p  u% d5 N4 G8 W
" v9 }" y. y. {  t1 d
+ _4 ~2 B7 S* N  K
% R3 X, g* _4 }: [3 Y+ e8 s! l

1 a* C! R0 t  k0 g+ P
) w. N, c7 s& V- S7 X; B  U
3 }. H. c9 H/ r& i6 r: w, T
# \" @. o. l& W9 c# t7 x, m- F. p, ?
; T3 g; z& _1 a  [$ o( W

- B+ V+ {  `  {  R: W4 [
- C' K8 x7 ~0 V' U
* f9 Q( @$ b+ u: }: J5 u0 w8 O/ f1 j2 D  i
  v  X% u; i2 }* i

1 H2 D' k: O  K6 e8 @9 K, ^, W- B6 u7 g5 w
4 D. c9 j4 c: x. g
也有不少人用清洗使用的纯棉卫生巾呢~; }, E6 P; ^- E( M7 G
不过那真是太麻烦了8 P4 p; q, `+ _3 F: f7 a+ O
不防试试 BODY&COTTON 纯棉卫生巾.# L/ _% ^. ?# O9 G
免洗又清洁的 卫生巾2 k& \4 C; {6 S5 u
3 T) Q' G% g" J6 |) U

6 t9 O3 U& u% @" A% I3 D( l4 K$ k( F$ x1 S# L1 t, z" D- Z5 }

/ j3 \+ N6 t8 L6 ~( Z% ^+ e3 q1 d% }+ {' H. O* Z- i6 C, ?
7 x1 u8 a8 O+ C8 }. m

9 @/ ?& P0 `' W" A5 E
( C( n7 p" t9 A4 }$ W% t1 K$ h1 {0 e; b
* ^  Y; S3 s6 C

3 e- o) n, Z( U9 [: L4 m+ d+ J: I- _9 N: \9 G  l6 q0 c
3 V6 Y% a; _- L7 a; y0 [  D

6 t2 u9 Y# w" v* n9 a2 Q1 s2 Q& i! q9 J% `* ?% a( \9 \3 A7 l

/ [" y  U8 U( t% i$ W
6 ?: D0 w1 Q& G; `* F$ W9 Y5 E0 a& w6 i% t8 }
BODY&COTTON 卫生巾使用了 100% 纯棉吸收垫
7 }9 o9 _5 ~  m/ i9 l没有添加任何没用的化学程序* @7 l( [& ~  m# r. W, c& C
' l5 d; A- z) V. `$ [
. ]* b4 G2 f2 R9 V/ T4 i( k
' Y+ {4 `5 Z: I# ^7 J0 g
" o# ?8 j: i& N: h
3 k, q' i" ]! O$ S

4 z7 a7 ]- J2 B0 p4 A( K9 z7 ~4 a4 u/ S# w" y+ X- Q
: y. \( I9 B5 A5 r- D! [

  f8 `3 ^, y- m; X8 r1 c* @5 }8 E! o" Z3 h
  |1 p, L7 b3 p# d2 h
2 [) F0 N+ i$ b- l. A
7 Q5 V0 O  t" w) ~- d6 A4 A3 N

, {, m/ |, L3 v, p( D+ }& h/ M7 C9 c' \
: u# I& ]4 [! ?& v4 k) G* R
分为
5 d  j; k0 x5 u& G护垫( n; S4 V0 {' X0 ^& t; P9 s
中号
/ _. L% ^) O6 p大号# J% O+ [7 L" Q* @0 @
独立包装袋 中号0 b9 W3 b$ B+ i8 ~  E
独立包装袋 大号
( v8 r" Z( b" x7 b0 b- L我购买的是独立包装袋的中号和大号6 k$ O7 a4 u8 w1 d
还有中号和大号
9 A' c* C1 B  \8 H, E
; ~1 G: H) ^  {& ?+ s! {+ f2 n3 O+ I+ R& y% i0 {

9 R6 `; L- {* Q- k3 |# T4 v8 y+ F
3 @% D% C& `0 A* j) D0 @7 r% h5 ]2 A3 Z$ G6 O

% F  c% u- h9 \; U# j$ w" I5 i0 |# ~$ p9 t' _$ h; ?4 D0 }

0 U6 p8 W& X8 f' ]1 w) Y" M! A3 L
  a4 k8 {5 ]$ p( j
; R6 Y3 m$ \* p+ i8 b' |, {; n
" t5 e; S# s* D/ Z: t  g( c6 N9 P1 C7 Q; t0 C1 {3 f# t; M

# c# \" W4 Z+ c0 ^+ ^4 ]  c4 o3 K7 X; o$ Q7 Y- E( ~/ ]5 p( u9 t

. N# f5 g4 W/ x2 A
9 L* z8 j  h7 T; y& J. G$ _9 [1 R6 B' g; z, T! N
5 p) Y  R' G/ x6 e

+ v% a1 U' b, L, W. X- n8 }$ J. O, C0 L1 W" [( J' U% d' Y: v
8 C) p+ _$ m( ^* Z; K

6 V4 U8 \) _# @0 Y! _3 L2 b# q+ \$ n* O; N6 Y
这种大的是含独立包装袋的中号和大号# p' n& D: I! |, q
1 b1 F8 p* U- v8 t

0 Z" K8 d2 N) x( `0 l6 Y
& s$ x! j4 {6 Q' ~% Q, ?' m' {9 A+ k- o3 d5 b$ B% y1 P1 T& n

1 L& }2 J9 M5 T1 O+ r+ c
* g+ b" n$ W! {+ o6 h. `8 O$ p
& M1 U8 K: F8 C+ S1 ?
, H1 C1 j1 n0 X' ~* V' E/ R: S" K1 C& r* B" A& a
/ w6 m7 v# q. t% f

& i, n  O% v( [+ k  b! P+ W1 W& {$ L2 _1 r
5 l9 ?$ b5 X5 W- z# d0 b
2 F; c' J. Y* C0 d
0 I2 Q; j5 ?" N5 o9 t9 p& |1 `, p% p1 G
0 I  a- r; M5 D+ z
5 [/ h8 O$ t) V! y% }0 a
, {) {& J) X; }4 d( x, q, L7 {9 i
! [, L' a3 r1 v3 }2 K
, a" h+ l6 h; }7 w8 F
/ j0 H6 H( c0 Z( X* k6 P
6 T+ ^9 W  R, r1 T& t6 `' w

* n( T" |) N7 D/ [8 h" Z6 x
7 c& \0 T( j- \  N3 u5 R/ M5 ~) Q& [6 @
7 P3 ^3 }9 M4 ~1 j7 [- N
7 ~" |7 ~/ D' k3 a! h
这个是大号' R8 F4 A7 }+ Y. Z& }8 R
3 `4 I9 Q/ O7 ~/ u# W1 Z
& r. s2 X6 H9 W" @

) T& \5 m! @2 E1 i- J# D
' a0 r# w9 ~  [! ~% k5 e/ J6 i" e" C4 }) h0 h6 f1 Z% X! P

/ _8 ]7 h0 |4 u" m) U# U# ?
5 b7 P- R, ?, u% Z  |. w6 D9 ~' Q5 n& p' g  b' [
: n# e$ R3 X2 I* f) ~6 A7 h3 Q" t+ K9 M
0 a+ b; L- l3 C! N& o4 W5 _1 @

8 U+ }; b! F' s2 H; K6 E+ W; ^! B; S' [3 k. Y% _# P6 A
' Q2 M* z- l8 ?5 A
- `$ h1 s- U5 j1 y
* X" \0 q, R: [
, P* D8 _9 t% Y" l0 I, S/ x% Q
7 X- A  C! \" u; u+ z6 O
% X. ?8 D$ S6 }1 g, J

$ B" @- s; V1 _
4 e+ `/ ]4 t9 l+ |# N1 p# {% ?2 E# L( s. u4 P
3 O6 n8 V& q& t4 k

! Y/ d' A% z' w2 j$ T1 X7 C* `, Z% Y4 i1 j  ^. a" A7 S
必须先确认生产日期和有效期/ p5 f9 N/ v3 f7 q5 D4 v- ]& I
上面写2017年 3月是生产日期
& {0 {/ y0 x1 M' s2 c; U下面写的是足够的保质期
: u' R! z3 g6 I) c3 I* X这也让我非常放心:)
( _& Z  t' |2 ~+ L8 B( H3 }* w4 a- e- z3 N6 \1 P  o
6 \5 e* w4 M% K' h; q8 ]  b3 C
6 V& k2 I2 v" g7 D: _+ |5 s! @
中号# s8 H! c# ]1 ^# [& B
- O! g* G  Q. D  |' K, u' x* v

0 H' o; u; R: Q, l/ O# X' [
' I. _2 F) O8 x5 l5 P% @% @  B, M/ g' S1 h0 Q- L
% e/ d! }+ i3 S! {) r

( q7 ?% H3 H: O1 W4 N, B' _; p8 f  a; W# F
5 y1 X) x/ T  m# |% G% x: H  z
5 \# Z5 `' {. b) {0 x, ]
3 `- e" T: b2 F) H3 y$ B

1 @& \1 W  T) C0 ?# u" s- E3 r3 A; _( {# n/ M
- N4 C) G$ W: o& m$ T

; f4 a6 q( }9 N6 S3 R
6 X8 S3 ^: h2 C, c+ V. W5 I
4 v8 f" l5 M  h0 g7 I+ ]
& I: N  p8 y1 B8 A7 [2 {' _. Y& c- `  U
. m) V5 O" m" O" Z! K5 Z0 j( W
! p$ n; l/ Q2 N- Z! u3 N5 C

' @5 n  I1 B3 v8 a  R
. O: b6 l8 U/ d% e5 z( |9 o8 b: A9 F1 ]4 U/ g& J

5 O- I  c; x' g3 ]/ d+ [
4 _( y  |$ k7 `1 n+ q7 E. a( r4 Y) B5 T  V
这次打开来看看
( ^3 l, W- t. i' Z9 M这个是含独立包装袋的中号
0 c- m4 [2 _0 t& {普通的中号是不含清洁湿巾的哦~: i; H/ Q4 @) \; a7 j1 _  ~" k

9 m* O5 B& v! \! M1 y
% Z$ D3 f' X" c, ^
* e% [; C5 y! M4 l0 [& [/ c9 v: }( a) Q7 ], F8 d

) i+ [( O' H, G1 I
# U$ j& c  B+ ]6 _7 N+ C7 t. k+ i6 M
9 {, [9 i) k2 `
; @, j8 n1 u2 s+ V9 J0 k

6 `  c1 P( t. J$ f! G
' t1 u8 g* q& E' z& M) F5 p3 T: P) w1 }. m. w2 z8 S& _

7 x8 u8 c0 R2 u. i7 F; J' u  ?4 D$ q" i
( x% g) \' S! s" T+ `
+ l9 Q& q, \8 U+ w, j4 |

1 p2 f  I1 z- k1 A, L& _- k# ~' W3 Y  f  `' u

! s1 s% |& H, u: ]' O2 g* u, L0 r撕开来看一下+ U5 \2 K. Q2 T6 `
6 i+ K" C4 q' Z$ V! s+ a3 Z

8 B+ K( C" h/ _/ }1 C5 X
% \4 D4 L" ~  U* J  E/ r
: l& |, n1 z, m/ o9 r) |
3 [: f7 q  t% b  S2 F$ ]9 l6 ^
$ h3 r9 X! Q4 c5 y/ I  F
% p9 ~, n9 {0 f9 k# I
* n/ E& Q6 d8 F+ I& E0 L8 M) W% \* w4 X2 c9 R/ ^  l3 @  B
2 D' w$ F4 l" N; {& Y2 V2 Q
% ~8 U. _9 g" i; v
; h# S3 F+ X3 m
- L( C* `' K; T0 S6 s( [2 }

: Z9 m$ v% ~5 F9 C& U
8 [6 \- R. {1 h! R, q' k* H7 u) w1 x+ n) [4 m+ T# b8 d- R

4 `0 m: N1 u' a% f( G  Q: R8 E2 i) p) V0 N* R

% x+ J8 _, |( \0 a$ n含独立包装袋的包装袋里面还有一个清洁湿巾
2 a$ e4 R, d. N* B5 R$ y; T+ _% B清洁湿巾可以有效的去除月经的异味哦1 K( b2 f, R) _% f" Q  t6 K7 P

, R' J$ e2 Y3 u8 t5 ]5 B9 K# ^( e, {- a2 r8 ?7 n

. Y& v! q$ H1 ]$ R7 A* i& R6 c7 e8 A  S. m! P; m( C

. {. R( E* P7 E' E6 q. l* D' t% [. v! n! m+ B1 D

: m: @9 [8 R, L$ q$ n; A/ o3 @5 n) a
; I5 e6 L' U' L2 Y2 Q/ J' y
  g# Y8 q# F% J3 p, W
7 E  v  a, X- k

9 K! h; ]( x0 t9 U, S7 z+ G
8 ~) Z" I% V; Z! i
5 x( O/ f' ?& F" O3 f
/ s/ d6 r3 q" O/ `# D+ C# S' ]; P+ s/ k) q% f# I1 o/ e

9 ?1 a& _8 ?1 l) i! }) N* O2 l, L, k0 b% c* C
0 U8 D! v& K! @

% q; G2 y' f+ W& @$ s# }3 g- }; y' {# Q) M7 Y8 ]- F

1 K  f2 S) q4 q9 @% v* ^% l
  ~) j7 d& ^1 m3 h2 e+ a9 r一般换卫生巾的时候都会用湿巾的嘛$ q* `6 @2 [* n
这个清洁湿巾和普通的湿巾又不同
% K2 w+ W: w4 c+ Q3 B3 g2 y是按照女性阴道酸性度 ph4.5~5.5 研制的清洁湿巾
4 r' n! ?8 L. ]* C预防细菌和各种疾病感染还保护我们的私处
1 J% E8 b/ w: T! c# u 而且同时预防异味的产生哦!
  T7 F5 @' P, ^& t4 j$ J8 v: Z* {7 N# G3 z7 c' o6 N
/ H* T& ~; I5 N" E! i
' R8 s9 u, c0 \
6 H( U) h" A3 e0 b

6 x" [8 U8 v- u3 W; k8 F! q2 c8 K$ y0 T; _5 Z% X
9 T: _4 }+ Q8 l: a. t/ u
( y3 n- F9 f3 [. Q' T4 {7 B& r  ?
( B% x( z" X! C$ E$ Y% F  n

* s: M+ u+ F3 A+ f, Z: \' ~
7 T" Q2 j* ]4 N$ ~3 A8 }; H4 y) f. [7 @) R# B

9 ~# f+ A) l& A9 U7 H0 w! B$ v+ C3 ^7 x/ B: L

: d. t7 W, m1 W/ x& E" p4 N9 w, B. v- |# s; d' P. b( }: v: e3 t
再打开看看
- v; h% ]1 a# c: }湿湿的湿巾折叠在里面
: W' Z4 d! X4 B6 x( \. W真的非常方便呢" K: c+ _" l* p$ D+ ~3 d
而且这个湿巾也可以单独购买哦
: T1 k" S# B% H1 Y# w0 v( ?, s( M& O
, p0 c( |" J4 o2 Y. d$ a' R
' e8 d6 s5 o' a7 Z8 w
2 F* ^' v9 o. p( q
5 q: d0 |9 k9 U3 ~/ K

  ]  F: z" H9 z( F" F; z& c9 I/ g3 A7 ?% Y
8 A9 ]0 ^$ V: r! R$ p

/ Y0 e- A' f$ v$ D. `5 u0 S2 z/ |1 K! x7 E9 C% ~7 z9 }/ Z

7 _. `; @) J  y7 _: m* i% c* W" e/ n8 Z
1 n. O. f, ?: ~# U: j
8 Y" C& ?9 O4 i! l' [3 B
2 I$ m. B% I& F5 x* G- X3 K

2 e+ R5 f0 t3 i9 J: S5 T% {5 J: {! L/ A% s2 |) R) @
! _" g, {# r0 e5 X: d0 @. g
7 h" _) v$ ]/ w$ l  W
* v# y! n- t4 S' O1 Q6 V! B: h! I

$ n. w5 A! f' N( D4 [5 U! O$ e# C% p& i+ x3 L. v
0 N- D$ K8 M7 z# U+ L4 y

5 U, O  h' U% t再看看卫生巾
0 r  a, N+ f" t; a6 Q% P5 j
$ k2 @  e$ R' s, p
9 P' ~) V) T+ M+ P  |
  p% `, U, h" ?, d4 d% x2 ~5 i) I$ w3 |1 |$ W# `

- F% \" M: g$ O4 [2 U; o
& o( h8 ]+ @: t9 S7 {" R, M9 g
, `/ M. `  S& c+ E* G7 V
3 s8 Z1 ~( D, E) s3 H- C+ z+ L( e7 u( N! S; B3 h3 ]
. x$ N, Z& l4 z% i

0 `$ J' r$ v$ }2 R
! E7 k& a2 u- A6 ~6 ]& g& U5 M* B2 l* i& l) Z) i7 A

5 h" |) B; U- R
6 X8 w) M, @6 g8 [6 d+ c0 c- [1 A- m* `3 p. a7 l
2 R! |, f' h1 Y0 o9 Y- ^

* {; D4 O2 l: @  d3 h4 v
7 V8 @! l, E+ G, O! q% \听说BODY&COTTON贴在内衣上的黏胶也使用的! y9 n7 U* r' q9 w$ j+ a! R' u
微量安全粘胶剂& |% V& D) {* d  t9 i
0 m# g* p2 S) k) S( ]% L

: X7 I# J. |3 r
" }% w' w& Q; f: ^, Q5 q0 u' _7 W  e, I! r
- f+ A" m. K1 P7 a4 f  I

" Y1 M- b  P& J' J, Z  u0 T, G9 {5 M$ y4 L; V6 q
" p, X, M8 b- _! Q" H" d$ R; {: }
' W9 L  Q5 o0 Q

% p3 g4 ?3 Q2 T) w* g9 H/ w' C+ w5 O

+ O# S0 T3 X/ b
- q6 v6 b0 A# V8 l- X3 I5 d; k0 Z; _) X
/ Z! ~$ i+ F+ g4 P$ ]9 X6 d
$ q# X1 {  s% @/ x$ T

5 u9 n9 E- X* n1 S' K0 A$ b: v
, J- A9 d/ _2 z- X3 L
+ x& M# |1 }; a* @) h, e) J1 Z6 \( N8 |: z* J) r# {7 S% A6 U' g* w

7 }7 s* ~5 s3 N! ^/ `7 _6 q' ]+ h: [; _- ^9 Q1 ?/ Q: d

' g" f! Z; }6 V8 [. ?
1 s) d% o$ L/ V0 u
# u9 o6 _* i# w$ P2 I; m9 o, D7 v; V
% u% z" @3 ?/ G( x/ ]' ^
里面非常柔软0 ?) y8 k4 B& r7 r  E
除了纯棉没有混入任何东西
) P% ~3 Q. g: f0 ], R% D; _所以非常的柔软1 }0 l6 V5 ?* H. [) M
而且非常之薄
$ Q* ?" m$ o9 z4 W8 }6 V虽然薄,但今天用了一下 ' g* _# s5 K& U& o/ [
不仅去除异味,吸收力也特别强7 N  M) E. N' s  x6 p0 k8 ^
干干爽爽完全没有任何不舒适感
2 u0 F! m. Y* Z1 \3 g7 K" C- i: q+ S
3 W) c  J9 V  T' ]) w/ m  M9 N5 Y2 Q% S: Q7 {9 {# W
$ A- H9 ~2 d' x# J+ E, j
/ ]/ P5 \, i# w1 D+ ?5 H# X5 `

7 w% F; r( y5 f/ s, p, g" w6 {! _3 x. _' r. t1 @: ?9 Z% r

2 \5 T- K: K6 A
1 f$ I- X+ d) o7 i8 t) t

$ B- V6 ]+ l- q7 N$ V8 J& \) r5 N' g+ I( u% q
( s: S3 A# W- ^* r6 j

, v$ y$ _' D4 g6 D1 z# a. u& R( i
& r9 z6 L" b6 K5 v6 D
( `3 A2 J) k- x" ?8 U6 ~8 [
' R& M: p/ a$ `4 ^
% K. c% d5 B' m4 b. H
1 c6 H  Z6 t; A% v0 a
8 t2 |7 R3 U/ @# p

& R0 p  p: K4 k" t8 Q) r. t$ U
* Y/ Y: y/ h8 \5 y, V/ S
9 \2 i: l1 k( ~+ t
/ M4 A! a- i4 Z0 Q% k5 W
: Q" R4 q  S/ B3 }& T) T获得LOHAS스认证的 100%纯棉# k8 `  {6 J% W. t. {% c. B& k
BODY&COTTON 优势不只是价格
8 Q: @5 [" [5 V: Z4 W' ~& K( q为了我们的身体健康也要选择这款! o* r2 Z) G+ A5 z# M1 f9 ^/ g
安全的卫生间
+ g1 g9 n; v: h; ]
2 B- J; X  L( z+ y
" ~& d2 I- v, M) ~1 t) S/ x% \$ N5 K& Z
! v7 Y2 Y- |+ k2 q. @
5 G# q# O2 B, F( {) q

1 P( q. o/ i% j. ^, L; R, z, D: Z
" V$ v% Q5 g2 n9 n购买方式
* q+ R6 [! n6 P7 I
5 h" L' C1 @- q8 r2 d, U7 w; h, \* d  {6 }1 h, h* ]+ T: `% a
+ w. J& S) [8 A2 s

* w) X7 s" F" C
  L. |& @8 {+ O/ h
6 u3 d/ n; C( T5 V; n4 H9 ?微信 : miukorea 电话 : +82 2-555-1202
+ y3 E  h3 C* y8 m) d0 z; ]0 z* v6 C* z3 ~% k4 J

, \& o  n" `; I
! d, ?% Z& R) s8 |; T6 H
! M' a' z0 `9 B+ ]4 ?5 @3 b
5 j) J% P6 ?+ r( Z8 W+ r: L' |! v2 X1 V  O
回复

使用道具 举报

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

韩国折扣酒店推荐 韩中法律新闻韩游网韩国交通卡韩国地铁卡 韩国免税店中文网
我们一直在用心做!

Copyright © 2006-2018 ShinWha Co., LTD. All rights Reserved. Powered by Discuz! X3.2

韩国旅游|韩国整形|海鸥旅游|海鸥地图|留学思密达|韩国地图|小黑屋|帮助|手机版|개인정보취급방침|Archiver|奋斗在韩国 ( 鲁ICP备13021998号 )

快速回复 返回顶部 返回列表